Åren som gått

Deltagare samt föreläsare under ett event i Skellefteå för Innovationsekosystemet.

Åren som gått

Projektet RIV, Regional Innovationsledning Västerbotten, har under tre år jobbat med att öka innovationsförmågan i Västerbotten – och förstärkt regionens redan starka ställning inom området.

– Genom att utveckla vårt innovationsekosystem blir vi bättre rustade att klara framtidens utmaningar, som till exempel den gröna omställningen, säger Jenny Ferry, innovationsledare i Region Västerbotten.

2020

Projektstart 2020-01-01

Projektet syftar till att dels öka kännedom, intresse och engagemang för projektet, dels att bidra till att sprida projektets resultat.

Innovationsledning

Etablerat och förankrat en regional organisation och initial struktur för regional innovationsledning som ansvarar för att leda, driva och orkestrera det regionala innovationsekosystemet.

2021

Mätmodell

Utvecklat, testat och förfinat en långsiktigt hållbar mätmodell för att kunna mäta det regionala innovationsekosystemet ur flera perspektiv samt genomfört en grundläggande pilotmätning av ekosystemet.

Analysmodell

Utifrån den mätmodell som tagits fram har vi initierat, testat och etablerat en långsiktigt hållbar och återkommande analysmodell av det regionala innovationsekosystemet.

2022

Kunskapshöjning

Spridit information och höjt kunskapen om innovation och innovationsekosystemet i allmänhet och innovationsledning i synnerhet till identifierade och relevanta målgrupper utifrån behov.
  
✔ Genomförade av en behovs- och målgruppsanalys
✔ Genomförade av flera digitala nätverksträffar och en innovationsledarutbildning.

Mötesplatser

✔ Identifiering och kartläggning av existerande mötesplatser för innovation i Västerbotten.
✔ Genomförande av behovsanalys avseende mötesplatser för innovation.
✔ Vidareutveckling av befintliga mötesplatser för innovation
✔ Framtagande av rekommendation för fortsatt verksamhet.

2023

Nätverksträff i Skellefteå 2023-01-26

Deltagare samt föreläsare under ett event i Skellefteå för Innovationsekosystemet.

Under projektet fann vi att det går bra att träffas digitalt kvartalsvis för innovationsekosystemet. Men att en gång per år träffas fysiskt. Den här bilden är från det event vi skapade för att träffas fysiskt i Västerbotten. När vi sågs fysiskt passade vi på att lägga tid på att också prata med varandra runt fika och lunch för att helt enkelt lära känna varandra bättre.

Grand, Stockholm 2023-02-02

Deltagare samt föreläsare under ett event på Grand i Stockholm för Innovationsekosystemet.

Under projektet ordnade vi en lärandedag med ett rundabordssamtal om hur ett regionalt innovationsekosystem kan mätas och utvecklas med den metod vi tagit fram; METRIC.. Vi hade bjudit in ett trettiotal personer från bl.a Vinnova, Tillväxtverket, Regeringskansliet, UmU, KTH, IVA, Amplify, Skellefteå Kommun, Novelty Quest, SIFO Kantar mfl.
  
Region Västerbotten vill utveckla ett företags- och innovationsklimat i världsklass. Som en del av det långsiktiga arbetet behöver vi kartlägga det nuvarande innovationsekosystemet, både för att kunna få en nulägesbild och för att kunna följa över tid.

Distribution

Identifierat, kartlagt och testat olika modeller och metoder för att distribuera såväl innovationsstöd som innovationsmiljöer över en geografisk yta till olika typer av målgrupper i regionen. Såväl fysiska som virtuella lösningar har testats.
  
Delaktiviteter:
✔ Omvärldsanalys
✔ Kartläggning och urval av metoder och modeller
✔ Planering av tester av utvalda metoder och modeller
✔ Genomförande av tester
✔ Utvärdering och sammanfattning av testresultat
✔ Framtagande av rekommendation för fortsatt verksamhet.

Inkludering

Testat modeller och metoder för att skapa bättre förutsättningar för ett mer jämställd och inkluderande regionalt innovationsekosystem.

Lärande och kunskapsspridning om projektet i sin helhet. Projektavslut.

✔ Grand, Stockholm. Lärandesamtal: Värdet i att mäta ett innovationsekosystem och varför vi vill fortsätta med det.
✔ REGLAB årskonferens. Få alla Regioner i Sverige att förstå värdet av att mäta sitt innovationseko-system och inspirera hur vi i Västerbotten samlar alla kvartalsvis i nätverksträffar.
✔ Efterlevnad i att bjuda in till nätverksträffar för Västerbottens innovationsekosystem är igångsatt.
✔ Efterlevnad att fortsätta mäta Västerbotten så att det skapar ett värde för att utveckla innovations-ekosystemet över tid.