Vad är ett
innovationsekosystem?

Sommarbild av ett flertal barn på en stor stenhäll vid havet.

Vad är ett
innovationsekosystem?

Begreppet innovationsekosystem växte fram under början av 2000-talet för att möta ökade krav från de framväxande kunskapsbaserade ekonomierna. Det som tidigare oftast kallades för ”innovationssystem” behövde vara mer dynamiska, snabbfotade och samarbetsinriktade med en stor dos av självorganisering. I stället för att se innovationssystem som en linjär process insåg man att innovation kan uppstå var som helst. Därför behöver vi skapa ett klimat som tillåter innovativa idéer att ta många olika vägar för att växa sig starkare. Med internet, distribuerad utveckling och öppen innovation, kan idéer dessutom komma var som helst ifrån och ett innovationsekosystem behöver därför främja samarbete och samhandling inom och utom systemet.

Region Västerbotten definierar det regionala innovationsekosystemet så här:
”Inom ekosystemet verkar en mångfald av aktörer som genom sin verksamhet påverkar innovationsförmågan i regionen. Ekosystemet består av flera innovationssystem som kan vara kopplade till olika branscher eller teman. Det består av företag och organisationer som utvecklar och implementerar nya idéer, kunskapsmiljöer och offentliga aktörer som efterfrågar eller tillhandahåller kompetens. I vissa fall finns nära samverkan och samarbete mellan aktörer, i andra fall agerar de oberoende av varandra. Oavsett detta påverkar alla ekosystemets förmåga och kapacitet till innovation.”

Att leda innovationsekosystemet
Region Västerbotten ansvarar för att leda, driva och orkestrera genomförandet av den regionala innovationsstrategin genom styrning av medfinansiering och prioritering av finansiella medel från EU och nationella program, påverkansarbete och intressebevakning samt genom att främja samverkan, samarbete och samordning inom det regionala innova­tionsekosystemet.

Tidigare formulerades inriktningen på den strategiska nivån i RUS och RIS. Sedan förväntades olika aktörer, projekt och initiativ att arbeta i strategins riktning. Syftet med det genomförda projektet vara att etablera en taktisk nivå med uppgift att verka för en stark innovationsledningsförmåga för att utveckla och stärka innovationskapaciteten hos aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem och därigenom öka deras tillväxt-, konkurrens- och attraktionskraft på ett hållbart sätt.

Innovationsekosystemet